This site is maintained by
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరైనమః

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం

Wednesday, December 12, 2012

శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం  


ల్శ్లోఅబ్ధబుద్ధి ||సకుంకుమ లేపనా మళిక చుంబి కస్తీరికాం|
సమందహసితేక్షణాం సశరచాప ప్శాంకుశాంకుశాం |
అసేషజమోహినీ మరుణమాల్యభూషాంబరాం |
జపాకుసుమ భాసురాం జపనిధౌ స్మరేదంబికాం ||
అస్య శ్రీ లలితా త్రిశతీస్తోత్ర మహామంత్రస్య భగవాన్ - హయగ్రూఈవ ౠషిహిః
అనుష్టుప్ చందః శ్రీ లలితామహేశ్వరీ దేవతా, ఐం -బీజం, క్లీం, శక్తిః, సౌః-కీలకం, మమ-
చతుర్విధ ఫలపురుషార్ధ సిద్దర్యే జపే వినియోగః ఐమిత్యాభి రంగన్యాస కరన్యాసాః కార్యాః
ధ్యానం
అతిమధుతచాపహస్తా మపరిమి తామోదబాణ సౌభాగ్యం
అరుణా మతిశయకరుణా మభినవ కుళసుందరీం వందే
శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ
కకార రూపా కల్యాణీ కల్యాణగుణశాలినీ
కల్యాణశైల నిలయా కనీయా కళావతీ 1
కమలాక్షీ కల్మషగ్నీ కరుణామృతసాగరా
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా 2
కందర్ప విద్యా కందర్పజనకాపాంగవీక్షణా
కర్పూరవీటీ సౌరభ్యకల్లోలిత కకుప్తటా |3
కలిదోషహరా కంజలోచనా కంరవిగ్రహా
కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా 4
ఏకరూపా చైకాక్ష ర్వేకానకాక్షరాకృతిః
ఏతత్తపత్ర నిర్దేశ్యా చైకానంద చిదాకృతి 5
ఏవమిత్యాగమాభోధ్యా చైక భక్తిమదర్చితా
ఏకాగ్రచిత్తా నిర్ధ్యాతా చైషణా రహితాదృతా 6
ఏలాసుగంధి చికురా చైనః కూటవినాశిని
ఏకభోగా చైకరరసా చైకైశ్వర్య ప్రదాయినీ 7
ఏకాతపత్ర సాంరాజ్యప్రదా చైకాంత పూజితా
ఏధమానప్రభా చైజ దనేజ జ్జగదీశ్వరీ 8
ఏకవీరాది సంసేవ్యా చైక ప్రభావశాలిని
ఈ కార రూపిణీశిత్రీ చేప్పితార్ధ ప్రదాయినీ 9
ఈదృగిత్యవినిర్ధేశా చేశ్వరత్వ విధాయినీ
ఈశానాది బ్రహ్మమయీ చేశత్వాద్యష్టసిద్దిదా 10
ఈక్షిత్రీ క్షణసృష్ట్యాండకోటి రీశ్వరవల్లభా
ఈడితా చేశ్వరారాంగశరీ రేశాధిదేవతా 11
ఈశ్వర ప్రేరణకరీ చేశతాండవ సాక్షిణీ
ఈశ్వరోత్సంగ నిలయా చేతి బాధావినాశినీ 12
ఈహా విరహితా చేశశక్తి రీషత్స్మితాసనా
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీ నిషేవితా 13
లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా
లలాంతికా లసత్పాలా లలాటనయనార్చితా 14
లక్షణోజ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా
లక్ష్యార్ధా లక్షణా గమ్యా లబ్దకామా లతాతనుః 15
లలామరాజ దళికా లంబముక్తా లతాంచితా
లంబోదరప్రసూర్లభ్యా లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా 16
హ్రీకారరూపా హ్రీంకారనిలయా హ్రీంపదప్రియా
హ్రీకారబీజా హ్రీంకార మంత్రా హ్రీంకారలక్షణా 17
హ్రీంకార జపసుప్రీతా హ్రీంమతిః హ్రీంమతిః హ్రీ విభూయ్షణా
హ్రీంశీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీంపదాభిదా 18
హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకారపూజ్యా హ్రీంకార పీఠికా
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకారచింత్యా హ్రీం హ్రీం శరీరిణీ 19
హకారరూపా హలధృత్పూజితా హరిణేక్షణా
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా 20
హయారూఢా సేవితాంఘ్రి ర్హయమేథ సమర్చితా |
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా హతదానవా 21
హత్యాది పాపనాశినీ హరిదశ్వాది సేవితా
హస్థికుంభోత్తుంగకుచా హస్థి కృత్తిప్రియాంగనా 22
హరిద్రాంకుంకుమాదిగ్ధా హరశ్యాద్యమరార్చితా
హరికేశసఖీ హాదివిద్యా హాలా మదాలసా 23
సకారరూపా సర్వజ్నా సర్వేశీ సర్వమంగళా
సర్వకర్తీ సర్వధాత్రీ సర్వహంత్రీ సనాతినీ 24
సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యధాత్రీ సర్వవిమోహినీ 25
సర్వధారా సర్వగతా సర్వావగుణా వర్జితా
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభరణభూషితా 26
కకారార్ధా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్ధర్ధతా
కామసంజీవినీ కల్యా కఠిసంతమండలా 27
కరభోరూః కళానాథాముఖీ కచజితాంబుధా
కటాక్షస్యంది కరుణా కపాలి ప్రాణనాయికా 28
కారుణ్యవిగ్రహా కాంతా కాంతిధూతజపావళి
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జిత పల్లవా 29
కల్పవల్లీ సమభుజా కస్తూరీ తిలకోజ్వలా
హకారార్ధా హంసగతి ర్హాటకాభరణోజ్వలా 30
హారహారి కుచాబ్ హోగా హాకినీ హల్య వర్జితా
హరిత్పతి సమారాధ్యా హఠాత్కార హతాసురా 31
హర్షప్రదా హవిర్భోక్త్రీ హార్ద సంతమసాహహా
హలీహలాస్య సంతుష్టా హంసమంత్రార్ధరూపిణీ 32
హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణీ హరిసహోదరీ
హాహాహూహూ ముఖస్తుత్వా హానివృద్ధి వివర్జితా 33
హయ్యంగవీన హృదయా హరికోపారుణాంశుకా
లకారార్ధా లతా పూజ్యా లయస్తిత్యుద్భవేశ్వరీ 34
లాస్యదర్శన సంతుష్టా లాభలాభ వివర్జితా
లంఘ్యేతరాజ్నా లావణ్యశాలినీ లఘుసిద్ధిదా 35
లాక్షరస సవర్ణ్క్వాభా లక్షణాగ్రజ పూజితా
లభ్యేతరా లబ్ధశక్తి సులభా లాంగలాయుధా 36
లగ్నచామరహస్త శ్రీ శారదా పరివీజితా
లజ్జాపద సమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ 37
లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాదిః హ్రీం మధ్యా హ్రీం శిఖామణిః 38
హ్రీంకారకుండాగ్ని శిఖా హ్రీంకార శశి చంద్రికా
హ్రీంకార భాస్కరరుచి ర్ర్హ్రీంకారాంభోదచంచలా 39
హ్రీంకారకందాంకురితా హ్రీంకారైక పరాయణా
హ్రీంకార దీర్ఘికా హంసీ హ్రీంకారోద్యాన కేకినీ 40
హ్రీంకారారణ్య హరిణీ హ్రీంకారాలవాలవల్లరీ
హ్రీంకారపంజరసుకీ హ్రీంకారాంగణ దీపికా 41
హ్రీంకార కందరాసింహీ హ్రీంకారాంబుజ భృంగికా
హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ హ్రీంకార తరుమంజరీ 42
సకారాఖ్యా సమరసా సకలోత్తమ సంస్తుతా
సర్వవేదాంత తాత్పర్యభూమి స్సదసదాశ్రయా 43
సకలా సచ్చిదానందా సాధ్వీ సద్గతిదాయినీ
సనకాదిమునిమధ్యేయా సదా శివ కుటుంబినీ 44
సకలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః
సర్వప్రపంచ నిర్మాత్రీ సమాధిక వర్జితా 45
సర్గోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా
కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వర మనోహరా 46
కామేశ్వర ప్రాణనాడీ కామేశోత్సంగ వాసినీ
కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వర గృహేశ్వరీ 47
కామేశ్వర ప్రణయనీ కామేశ్వర విలాసినీ
కామేశ్వర తపస్సిద్దిః కామేశ్వర మనఃప్రియా 48
కామేశ్వర ప్రాణనాథా కామేశ్వర విమోహినీ
కామేశ్వర బ్రహ్మవిద్యా కామశ్వర గృహేశ్వరీ 49
కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వర మహేశ్వరీ
కామేశ్వరీ కామకోటి నిలయా క్ఖంక్షీతార్ధతా 50
లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధదీ ర్లబ్ధవాంచితా
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా 51
లబ్ధశక్తి ర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వైర్య సమున్నతిః
లబ్ధబుద్ధి ర్లబధలీలా లబ్ధయౌవన శాలినీ 52
లబ్ధాతిశయ సర్వాంగసౌందర్యా లబ్ధవిభ్రమా
లబ్ధరాగా లబ్ధగతి ర్లబ్ధ నానాగమ స్థితి 53
లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూజితా
హ్రీంకారమూర్తీ ర్ర్హీంకార సౌధశృంగకపోతికా 54
హ్రీంకార దుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీంకారకమలేందిరా
హ్రీంకార మణి దీపార్చి ర్ర్హింకార తురుశారికా 55
హ్రీంకార పేటిక మణిర్ర్హీంకారాదర్శ బింబికా
హ్రీంకార కోశాసిలతా హ్రీంకారాస్థాన నర్తకీ 56
హ్రీంకార శుక్తికా ముక్తామణీ ర్ర్హీంకారబోధితా
హ్రీంకారమయసౌవర్ణ స్థంభ విద్రుమపుత్రికా 57
హ్రీంకార వేదోపనిష ద్ద్రీంకారాధ్వర దక్షిణా
హ్రీంకార నందరామ నవకల్పక వల్లరీ 58
హ్రీంకార హిమవద్గంగా హ్రీంకారావర్ణవ కౌస్థుభా
హ్రీంకార మంత్ర సర్వస్రా హ్రీంకార పరసౌఖ్యదా 59
హయగ్రీవ్ ఉవాచ
ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయం
రహస్యాతి రహస్యత్వా ద్గోపనీయం మహామునే 60
శివ వర్ణాని నామాని శ్రీదేవికథాతిని వై
శక్యాక్షరాణి నామాని కామేశ కథితాని హి 61
ఉభయాక్షర నామాని హ్యుభాభ్యాం కథితానివై
తదన్యైర్ర్గథితం స్తోత్ర మేతస్య సదృశం కిము 62
నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీ ప్రీతి దాయకం
లోకత్రయేపి కల్యాణం సంభవే న్నాత సంశయః
సూత ఉవాచః
ఇతి హయముఖగీతం స్తోత్రరాజం నిశమ్య
ప్రగళితకలుషో భూ చ్చిత్తపర్యాప్తి మేత్య 64
నిజగురుమథనత్వాత్ కుంభజన్మాతదుక్తై
పునరధిక రహస్యం జ్నాతు మేనం జగాద 65

0 comments:

Followers

  © Blogger template Leaving by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP