This site is maintained by
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరైనమః

Sri Lalitha Ashtothara Sathanamavali

Wednesday, April 29, 2009
Sri Lalitha Ashtothara Sathanamavali

Om Rajataa-chala-shrungaagra madhya-sthaayai namo namah
Om Himaa-chala mahaa-vamsha pava-nayai namo namah
Om Shankaraar-dhanga soundarya sharee-raayai namo namah
Om Lasanma-rakata svaccha-vigra-haayai namo namah
Om Maha-tishaya soundarya lavanyayai namo namah
Om Shashanka shekhara praana-valla-bhayai namo namah
Om Sada-pancha-dashaatmaikya svarupayai namo namah
Om Vajra-manikya-kataka kireetayai namo namah
Om Kasturee-tila-kodh_bhaasi nitalayai namo namah
Om Bhasma-rekhankita-lasan masta-kayai namo namah
Om Lasat-kanaka-thaatanka yuga-layai namo namah
Om Vika-chaambho-ruha dala-lochanayai namo namah
Om Shara-champeya pushpa-bha-nasikayai namo namah
Om Mani-darpana sankaasha kapolayai namo namah
Om Taanbula-puritasme-ravadanayai namo namah
Om Supakva-dadi-meebeeja-radanayai namo namah
Om Kanbu-puga-samacchaya kandha-rayai namo namah
Om Sthula-muktaa-phalo-dara-suharayai namo namah
Om Gireesha-baddha-mangalya mangalayai namo namah
Om Padma-pashankusha-lasat-karaab-jayai namo namah
Om Padma-kairava-mandaara sumalinyai namo namah
Om Suvarna-kunbha-yugma bhasuku-chayai namo namah
Om Rama-niya chatur-bhahu samyuk-tayai namo namah
Om Kana-kanga-dakeyura bhushitayai namo namah
Om Bruha-tsou-varna soundarya-vasanayai namo namah
Om Bruhanni tambu-vila-sajja-ghanayai namo namah
Om Soubhagya-jaata-shrungara-madhya-mayai namo namah
Om Divya-bhushana samdo-ha-ranjitayai namo namah
Om Paarijata guna-dhikya padab-jayai namo namah
Om Supadma raga-sankaasha chara-nayai namo namah
Om Kama-koti maha-padma peeta-sdhayai namo namah
Om Sree-kanta-netra kumuda chandrikayai namo namah
Om Sachaa-mara rama-vanee viijitayai namo namah
Om Bhakta-rakshana dakshinya katakshayai namo namah
Om Bhute-shalinganod-bhuta pulakangyai namo namah
Om Ananga-jana-kaapaanga-veeksha-nayai namo namah
Om Bramho-pendra shiro-ratna-ranjitayai namo namah
Om Shachi-mukhyaa-mara-vadhu sevitayai namo namah
Om Lila-kalpita-bramhanda mandalaayai namo namah
Om Amrutadi-maha-shakti-samvrutayai namo namah
Om Ekaata-patra-samrajya-dayikayai namo namah
Om Sanakaadi samaa-radhya paadhu-kayai namo namah
Om Devarshi-bhistuya-mana-vaibha-vayai namo namah
Om Kala-shodbhava durvaasa pujitayai namo namah
Om Matte-bhavaktra-shadvaktra-vatsa-layai namo namah
Om Chakra-raja maha-yanta-madhya-varyyai namo namah
Om Chidagni-kunda sambhuta sude-hayai namo namah
Om Shashanka-khanda samyukta mukutayai namo namah
Om Matta-hamsa-madhu manda-gama-nayai namo namah
Om Vandaaru jana-sandoha vanditayai namo namah
Om Antarmukha janaa-nanda phala-dayai namo namah
Om Pati-vratanga-nabeeshta phala-dayai namo namah
Om Avyaja-karuna pura-puri-tayai namo namah
Om Niranjana chida-nanda samyuk-tayai namo namah
Om Sahasra-surya-sanyukta-prakaa-shayai namo namah
Om Ratna-chinta-mani gruha-madhya-sdhayai namo namah
Om Haani vrudhi guna-dhikya-rahitayai namo namah
Om Maha-padma-tavee madhya nivaasayai namo namah
Om Jagrat-svapna sushuk-teenam sakshi-bhutyai namo namah
Om Maha-papougha papaanaam vinashinyai namo namah
Om Dushta-bheeti maha-bheeti bhanja-nayai namo namah
Om Samasta deva-danuja prera-kayai namo namah
Om Samasta hruda-yambhoja nila-yayai namo namah
Om Anaa-hata maha-padma mandi-rayai namo namah
Om Sahasraara-sarojata vasitayai namo namah
Om Punara-vrutya rahita purasdhayai namo namah
Om Vanee gaayatri saavitri sannutayai namo namah
Om Neelaa-ramaa bhu-sam-pujya padabjayai namo namah
Om Lopa-mudrarchita sree-maccharanayai namo namah
Om Sahasra rati-soundarya sharee-rayai namo namah
Om Bhavanaa-matra-santushta hruda-yayai namo namah
Om Nata-sampurna vigyna sidhidayai namo namah
Om Tri-lochana kruto-llasa phala-dayai namo namah
Om Sree-sudhabdi mani-dvipa madhya-gayai namo namah
Om Daksha-dhvara vini-rbheda-sadha-nayai namo namah
Om Sreenadha sodaree-bhuta shobhi-tayai namo namah
Om Chandra-shekhara bhaktarti bhanja-nayai namo namah
Om Sarvo-padhi-vinirmukta-chaitan-yayai namo namah
Om Nama-parayana-bheeshta phala-dayai namo namah
Om Srushti-sdhiti tiro-dhana sankal-payai namo namah
Om Sree-shoda-shaksharee mantra madhya-gayai namo namah
Om Anadyanta svayam-bhuta divya-murtyai namo namah
Om Bhakta-hamsa-para-mukhya viyo-gayai namo namah
Om Matru-mandala samyukta lalitayai namo namah
Om Bhanda-daitya maha-satva nasha-nayai namo namah
Om Krura-bhanda shiras-cheda nipu-nayai namo namah
Om Dhatra-cchuta sura-dheesha sukha-dayai namo namah
Om Chanda-munda nishumbhadi khanda-nayai namo namah
Om Raktaksha-rakta jihvadi shiksha-nayai namo namah
Om Mahisha-suradorveerya nigra-hayai namo namah
Om Abhra-kesha-mahotsaha kara-nayai namo namah
Om Mahesha-yukta natana tatparayai namo namah
Om Nija-bhartru mukham-bhoja chinta-nayai namo namah
Om Vrusha-bhadhvaja vigynana-bhavanayai namo namah
Om Janma-mrutya jara-roga bhanjanayai namo namah
Om Vidhe-ha-mukti vigyana-sidhi-dayai namo namah
Om Kama-krodhadi shadvarga-nashanayai namo namah
Om Raja-rajarchita pada-sarojayai namo namah
Om Sarva-vedanta siddhanta sutaatvayai namo namah
Om Veera-bhakta-vigyana nidhanayai namo namah
Om Ashesha dusta dhanuja-suudhanayai namo namah
Om Sakshachri dakshana-moorty manogyanyai namo namah
Om Haya-medagra-sampoojya mahimayai namo namah
Om Daksha-praja-pati sutha-vesha-dyayai namo namah
Om Suma-banekshu-kodanda-mandi-tayai namo namah
Om Nitya-youvana mangalya-mangalayai namo namah
Om Maha-deva samaa-yukata-shareerayai namo namah
Om Chatur-vin-shati-tattvaika swarupayai namo namah

Om Shree Lalita Astottara Shatanamavali Sampoornam

0 comments:

Followers

  © Blogger template Leaving by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP